Deu claus de la llei d’emprenedors

La Vanguardia, 25-05-2013


El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de llei de suport als emprenedors i a la seva internacionalització en el qual es recullen mesures com alliberar als emprenedors de respondre amb el seu habitatge pels seus deutes empresarials. A continuació presentem els punts claus de la nova norma:

Els emprenedors no hauran de respondre amb el seu habitatge habitual -amb un límit de 300.000 euros- dels deutes derivats de la seva activitat empresarial. Així, es constitueix la figura del “emprenedor de responsabilitat limitada” que diferencia l’activitat empresarial de la responsabilitat personal ja que actualment els empresaris han de respondre il·limitadament amb tots els seus béns pels deutes empresarials.

La llei també inclou un mecanisme per afavorir la “segona oportunitat” que permetrà a les empreses amb un balanç inferior als 5 milions d’euros acudir a una via extrajudicial de negociació en comptes del concurs de creditors. Aquest mecanisme -que obligarà a canviar la llei concursal- permetrà als empresaris obtenir una quita en el deute de fins al 25 % i una moratòria de pagament de fins a tres anys, en línia amb els requisits per als ajornaments exigits per la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

Es crea la figura de la “societat limitada de formació successiva” que permetrà crear una societat limitada amb una aportació inicial inferior als 3.000 euros que s’exigeixen actualment i s’estableix que el 20 % dels beneficis han d’anar a reserves legals.

Es facilitarà i agilitarà la concessió del permís de residència a aquells estrangers que duguin a terme adquisicions immobiliàries per sobre de 500.000 euros, enfront dels 160.000 euros anunciats inicialment. També s’atorgarà el permís de residència als forans que comprin deute públic per import superior a dos milions d’euros.

També preveu la residència per als estrangers que inverteixin en projectes empresarials que creïn llocs de treball o que tinguin un impacte rellevant des del punt de vista socioeconòmic o de la innovació científica i tecnològica. A més, es donarà el permís de residència als estrangers que realitzin una inversió significativa o un projecte d’empresarial d’interès general.

Entre les mesures fiscals contemplades està el nou règim d’IVA amb criteri de caixa des de l’1 de gener de 2014 per a les pimes amb una facturació inferior als 2 milions d’euros, amb el que Hisenda no els exigirà el pagament de l’IVA repercutit en les vendes fins que cobrin les factures. El sindicat dels Tècnics d’Hisenda (Gestha) creu que això permetrà a aquestes pimes disposar de prop d’1.500 milions d’euros anuals fins que no cobrin la factura i que abans havien d’avançar sense haver-la ingressat. Aquest règim especial d’IVA beneficiarà a 2,3 milions de pimes i autònoms, segons la portaveu i vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría. Per evitar incentius al retard d’obligacions de pagament, es retardarà també la deducció de l’IVA suportat en adquisicions fins al moment en què s’efectuï el pagament.

També hi haurà incentius fiscals per als inversors, que tindran dret a una deducció del 20 % en la quota estatal de l’IRPF pel capital aportat a una empresa de nova o recent creació amb un màxim de 20.000 euros anuals.

A més, estaran exempts de tributar pels guanys patrimonials que obtinguin amb aquesta inversió si les inverteixen en un altre projecte diferent.

Hi haurà una deducció del 10% de l’Impost de Societats per reinversió de beneficis a empreses amb un volum de negoci inferior als 10 milions. Aquesta mesura beneficiarà a unes 200.000 persones físiques i 185.000 petites empreses. S’amplia la deducció per activitats de recerca i desenvolupament a totes les empreses i s’eleva del 50% al 60% la deducció de les rendes obtingudes d’actius intangibles i s’elimina límit màxim. Així mateix, s’han incrementat els llindars per accedir a la licitació dels contractes d’obra pública i de serveis, en passar els primers de 350.000 a 500.000 euros i de 120.000 a 200.000 euros els segons. Per reduir les càrregues administratives, el Govern es compromet a revisar el clima de negocis de forma permanent i desenvolupa una nova clàusula sota el nom ‘one in one out’, per la que no es podrà dissenyar una nova trava administrativa si prèviament no s’elimina una altra. A més, inclou una sèrie de mesures com la reducció de càrregues estadístiques o l’eliminació de l’obligatorietat de disposar d’un llibre de vistes per a la Inspecció, entre altres coses.